• نمایندگان محترم مجلس مطالبات مردمی بجایی دارند که نشان از کمبودهای بسیار است.
    در دومین گام ، امیدوارم به زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی از ناوگان فرسوده و جاده‌های مرگ ؛ مطالبهٔ مردم عزیز از ما راه‌اندازی #ناوگان_حمل_نقل_سبز باشد.
    یقین دارم که می‌شود و می‌توانیم.