• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/24 ساعت 19:11

    نه نزدم افغانستان، نه دولت افغانستان نه جریان سیاسی در تبعید افغانستان از ایران نخواست وارد جنگ شویم. برعکس اب بر ایران بستند، ایران را مسخره و هو کردند!

    نگران نباشید! افغانستانیها بیش از غنی به طالبان علاقه دارند! نه حداقل وطن فروشند نه دزد! اعتیادهم نیست!