• مخبر در حالی به عنوان معاون اول رییس جمهوری برگزیده شد که وعدهای زیر را داده بود:
    ۱۹ اسفند ۱۳۹۹:
    "قول می‌دهم در ۲٫۵ ماه آینده #ایران دغدعه #واکسن نخواهد داشت.
    ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰:
    دراردیبهشت ۱ میلیون ، خرداد ۳ تا ۴ م و در تیر ۱۰ تا ۱۲ م در ماه،در مرداد۲۰م و شهریور۳۰م واکسن می‌دهیم