• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/05/24 ساعت 18:41

    #افغانستان نماد بارز این مفهوم است؛ بازگشت به آینده؛ بازگشتی به کذشته که در آینده لمس شده است.
    در یک ژئوپلیتیک آشوب زده سیکل‌های آشوب در شکل‌های دورانی با سرعت و شدتی متفاوت احیا می‌شود؛ آنچه افغانستان اکنون تجربه می‌کند.