• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/05/24 ساعت 19:12

    طالبان وارد کابل نشد؛ از ماه‌ها قبل چندین هزار طالب در کابل مستقر بودند. فقط قرار نبود دست به اسلحه شوند و این هم دوستم میدانست و هم غنی و هم مسعود و عبدالله؛ بیچاره افغانستان که به اینها اعتماد کرد