• منم دوست دارم لقمه حلال ببرم سر سفره خانواده‌ام حتی اگر امیدوارترین نباشم.