• رسالت تاریخی بی‌بی ات! خشمگینم از سقوط ساده‌ی #مزارشریف
    صبح این سخنرانی رو دیدم و با خودم گفتم این سخنرانی هیچ نسبتی با وضع موجود نداره! این سخنرانی رئیس جمهوری که برای حفظ کشورش باید بجنگه نیست!