• خداوکیلی شما به #عبدالملکی اعتقاد داری؟
    همین طرح ثبت شرکت هنگام ازدواج به همراه معافیت مالیاتی رو ببین. میشه بهشت دلال‌ها و وارداتچی‌ها؛ همه چی منتقل میشه به شرکت آقازاده برای فرار از مالیات.
    چندرغاز درآمد دولت هم در ابربحران فعلی کسری بودجه نابود میشه!