• شهردار تهران باید در قم دفتر نمایندگی داشته باشه؟ یعنی استاندار و شهردار قم و اون دو تا دیگه نماینده قم در مجلس، بیغ هستن؟
    شما با وجود نهی رهبری برای پست بالاتر مردم قم را سر کار گذاشتی آقای #زاکانی. دیگه بیشتر همش نزن …