• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/05/23 ساعت 12:35

    معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند مبنی بر تغییر بهره بردار ملکی از وزارت کشور (استانداری خوزستان) به این سازمان جهت احداث یک مجتمع خدماتی، تجاری و تفریحی را به هیئت دولت ارائه نموده است.