• امنیت یک کشور در #امنیت همسایگانش تعریف می‌شود.
    رادیکالیسم ایدئولوژیک محدود به مرزهای قراردادی نخواهد ماند.
    هرچند نباید فراموش کرد که رادیکال‌ها ناخواسته منافع یکدیگر را تقویت می‌کنند همانطور که در روی دیگر سکه، دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند
    #طالبان
    #کانت
    #از_جنس_سیاست