• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/05/23 ساعت 15:56

    نظر به دغدغه وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان شرکت هما، سازمان اداری واستخدامی کشور، متن پیشنهادی درخصوص افزایش فوق العاده جذب متصدیان مشاغل اختصاصی، فنی و مهندسی صنعت حمل و نقل هوایی شرکت را به هیئت دولت ارائه نموده است.