• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/05/23 ساعت 08:30

    معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست سازمان بهزیستی کشور مبنی بر صدور مجوز واگذاری حق استفاده از ملکی در شهرستان مشهد از این سازمان به موسسه خیریه توانبخشی و نگهداری معلولان جسمی و حرکتی فیاض بخش جهت احداث مرکز نگهداری مددجویان را به هیئت دولت ارسال کرده است.