• علیرضا قربانی   arghorbani51@

  1400/05/23 ساعت 23:35

  از خون جوانان وطن لاله دمیده
  از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
  در سایۀ گل بلبل ازین غصه خزیده
  گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
  خوابند وکیلان و خرابند وزیران
  بردند به سرقت همه سیم و زرایران
  ما را نگذارند به یک خانۀ ویران
  یا رب بستان داد فقیران زامیران
  عارف قزوینی