• روانشناسان باور دارند که خلاء وجودی و سرخوردگی وجودی، پدیده جدید است. به نوشته ویکتور فرانکل در صفحه ۱۰۵ کتابش با عنوان «انسان در جست وجوی معنا» سه آفت قدرت طلبی، پول پرستی و لذت خواهی، جای سرخوردگی در معناخواهی را پر می‌کنند و افراد به ویژه حاکمان،اسیر سه آفت یاد شده می‌شوند.