• اولین گام در حوزهٔ مسکن،برداشتن تیغ تیز بی‌سرو سامانی #اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است.
    وضع موجود باعث گردیده مسکن که باید جایگاه سکنی و آسایش باشد به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.
    امروز بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم #معیشت و #مسکن مردم است.