• از سوی دیگر، متاسفانه فریاد تشکلهای جامعه مدنی در طول یکسال و نیم گذشته، علیرغم همه پیگیریها و پافشاری‌ها، شنیده نشد.
    این در حالیست که همچنان، با فاصله بسیار، نامه‌های کارگروه مهار کرونا (شبکه کمک) به رئیس جمهور، حاوی بهترین و مناسبترین توصیه‌ها و پیشنهادها بوده است/۲