• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/22 ساعت 14:38

    شنیدم در ژاپن تعداد استاد تمام‌های هرگروه محدود به یک نفر است تا زمانی که آن فرد بازنشست نشده استاد تمام دیگری نخواهند داشت در آن گروه، برای انتخاب استاد تمام همه اساتید میشنینند باهم بحث میکنند تا یک نفر که شرایط مشخص را نیز دارد انتخاب شود و همگی بپذیرند که او از بقیه برتر است.