• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/22 ساعت 13:28

    آقایان قضات؛ حق ندارید فردی که میتواند پول مردم را بدهد بازداشت کنید که هشت شاکی اش بشود هشتصد نفر. مجازات بعد از دادن حق مردم باید اجرا شود.