• #مطالبه | دولت جدید و فرصت چندین میلیارد دلاری ترانزیت

    رقبای منطقه‌ای به دنبال تصاحب مزیت راهبردی ایران در حوزه حمل و نقل اند.