• کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا، خاصیتش را زمانی از دست داد که عضویت نمایندگان تشکلهای مردمی را در ترکیب خود نادیده گرفت
    بدون تردید، هیچیک از اعضاء ستاد ملی، تجربه مستقیم و بدون واسطه‌ی فهم واقعیت موجود جامعه را ندارند. بدیهی است که تصمیمات ستاد، محصول همین بیگانگی با جامعه است/۱