• برنامه مدیریت جامع چالش کووید۱۹، مانند هر چالش دیگری، باید پیوست اجتماعی و پیوست محیط زیستی می‌داشت
    هرچند اصل وجود چنین برنامه‌ای، محل تردید جدی است اما بافرض وجود برنامه مدیریت بحران کرونا، آنچه در عمل، به وضوح قابل مشاهده است، بی‌توجهی به آثار اجتماعی و فرهنگی مصوبات ستاد است/۳