• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/22 ساعت 19:13

    حضرت رسول (ص) در روایتی می‌فرمایند که در هر پلک‌ زدنی فکر میکنم که خدا فرصت دوباره دیدن این دنیا را به من میدهد؟! ما که به ایشان نمیتوانیم برسیم ولی در شبانه روز یکبار به این فکر کنیم…
    آیا فردا را خواهیم دید؟