• #مطالبه | دولت جدید چگونه می‌تواند جلوی معوقات بانکی میلیاردی را بگیرد؟!

    هماهنگی اجزای دولت، قوه‌قضائیه و دستگاه‌‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد چگونه محقق خواهد شد؟