• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/21 ساعت 19:21

    در کنار بررسی جداگانه افراد باید به لزوم وجود هماهنگی بین اعضای #کابینه هم توجه کرد؛ مخصوصا هماهنگی با رئیس جمهور! چیزی که در کابینه ژنرال‌های پرادعا کمتر دیده میشه!

    #دولت_سیزدهم