• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/05/21 ساعت 18:50

    به مناسبت روز جهانی جوانان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر اهمیت اشتغال برای توسعه و استقلال جوانان، و همچنین بر نقش کلیدی و ضروری سیستم غذائی در ارائه رژیم تغذیه مفید، سالم، مقرون به صرفه و پایدار برای کودکان و جوانان تاکید میکند.