• یادم افتاد چندماه پیش داشتم اطراف باغ کتاب می‌دوئیدم. یک راننده #اسنپ بوق بوق که شما مسافر من رو ندیدین؟!
    داشتم فکر می‌کردم که چطوری از پشت ماسک و عینک آفتابی می‌تونم حسمو انتقال بدم که به زور صفحه گوشیشو نشونم داد و مسافرش رو دیده بودم و دو تا ورودی پایین‌تر منتظرش بود!