• همه ما یک زنگ از #زندگی طلبکاریم که بیشتر از هر چیزی خوشحالمون می‌کنه.
    فقط برای بعضیمون هرگز دیگه این زنگ زده نمی‌شه.