• در واقع ۸سال دولت روحانی، انحرافی بود بر روند تثبیت و یکدست‌سازی سرمایه‌داری رفاقتی و اولیگارشی به سبک روسیه. با این دولت و کابینه به ریل بازگشتیم