• این طرح اولیه برای چگونگی #قرنطینه_سراسری در ایران را در آغاز شیوع کرونا نوشتم. بومی‌سازی شده بر مبنای قرنطینه ووهان که موفق‌ترین تجربه بین‌المللی است.
    دولت قبل که عزم و عرضه نداشت. در این دولت هم با ۶۰۰کشته در روز، ظاهرا با قرنطینه مخالفت شده. آقای #رئیسی چرا؟!
    @raisi_com