• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/19 ساعت 17:25

    این اسمش دینداریه ؟ تو کجای دین گفتن جون خودتون و بقیه رو به خطر بندازین ؟ واقعا هل من ناصر ینصرنی صدای کادر درمان و پرستارهاست!