• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1400/05/19 ساعت 13:44

    پروسه نصب و آموزش بهره برداری از تجهیزات توسط مهندسین یونیدو و شرکت جاینت چین در٢ بیمارستان امام و فیروزگر صورت میپذیرند. امیدواریم این تجهیزات سهمی در حمایت از نظام بهداشت و درمان ایران داشته و امکان امحای صحیح پسماندهای بیمارستانی را در این روزهای دشوار فراهم کنند.
    @VBehdasht