• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/19 ساعت 11:04

    یعنی چهار تا نماینده که رفتن مجلس ماشین،دفتر،راننده و واکسن رو گرفتن حال نداشتن با انگشت مبارک رای بدن!