• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/05/19 ساعت 13:31

    چرا بعد از ۴۵ دقیقه انتظار، نیم ساعت هم باید معطل بشم که چی؟ که شبیه عکس کارت ملیت نیستی
    ما رو انداخته بودن اون وسط یکی یکی میومدن نگاه میکردن :))) موزه‌س انگار