• واکسن را آنقدر دیر به مردم #ایران رسوندید که معلوم نیست جان چند پدر و مادر و فرزند گرفته شد!؟

    حالا عرضه‌ی توزیع واکنس چینی و کره‌ای را ندارید ؛ چرا دیگر به مردم توهین می‌کنید!
    #نمکی کی زحمت را کم می‌کنی؟
    #کرونا
    #واکسن@drjahanpur@saeednamaki