• در این رشته توییت می‌تونید ترین‌های وزیر کم و بیش سابق رو ببینید و بشنوید؛ بزرگترین دستاورد، شادترین و تلخ‌ترین لحظاتش، بزرگترین چالشش و البته توصیه‌اش به وزیر آینده و بزرگترین اشتباهش.
    @azarijahromi