• - معوقات مالیاتی در کشور چندهزار میلیارد تومان است؟
  ۲۱۰هزار میلیارد تومان!
  ۷۸هزار میلیارد آن دست ۱۰۰نفر است!

  - چندهزار نفر از میلیاردرها پرونده مالیاتی ندارند؟
  ۳۰۰هزار نفر!

  در کشور ما هرچقدر درآمدها بیشتر است، کمتر مالیات میدهند!

  راه‌حل چیست؟!
  عادلانه کردن نظام مالیاتی
  #مطالبه