• نباید از مواجهه با سوالات و شبهات نگران شد، چرا که حق، قابل دفاع است.

    پاسخ اغوا، اقناع است و استفاده از هنر برای بیان بهتر مطالب در بسترهایی نظیر فضای مجازی، یک ضرورت است.

    اگر جوان آگاه و انقلابی موضوعی را درست و حق می‌داند باید با اعتماد بنفس در برابر شبهات از آن دفاع کند.