• امسال هم مامانم هم بابام جداگانه زنگ زدن که #روز_خبرنگار مبارک. آخرش به مامانم گفتم من سرطانی چیزی دارم؟! طبیعتا یه ذره بهم فحش داد قطع کرد.