• رویکرد نمایندگان مجلس هم در بررسی برنامه و سوابق و عملکرد نامزدهای پیشنهادی، نشان خواهد داد که آیا اساسا ایران امروز را درست فهمیده‌اند؟
    و آیا میتوان امیدوار بود که شاهد آغاز فصلی نو در مدیریت خردمندانه سرزمین باشیم یا علیرغم تغییر نامها و نشان‌ها، در بر همان پاشنه خواهد چرخید؟/۲