• یکى از دوستان قدیمى به شدت و در غربت درگیر #کرونا شده. از دیروز عصرى که شنیدم تا امروز یک لحظه هم تصویر خودش، خنده و شوخى هایش از جلوى چشمم کنار نمى رن. چیه این بیمارى لعنتى که پیر و جوون را درگیر کرده
    لطفا براى سلامتى و شفا عاجل اش حمد و صلواتى قرائت بفرمایید