• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

  1400/05/18 ساعت 21:30

  روزی که می‌خواستیم طرح این کتاب را در شورای معاونین مرکز تصویب کنیم
  مشکل بودجه
  دکتر اسماعیلی نشست جلوی مرحوم حسینیان و گفت: این کتاب تاریخی می‌شود
  حاج اقا خندید و قبول کرد
  خدا رحمت کند پدر عزیز ما را و دکتر اسماعیلی را موفق و موید