• افکار #نئولیبرال در #مدعیان_جبهه_انقلاب موج میزند. به ریتوییت و لایک‌ها نگاهی بیاندازید!
    در مباحث public health policy،
    «رعایت نکردن مردم» و «تغییر رفتار» کلیدواژه‌های نئولیبرالیسم است. پروژه فروکاستن مسئولیت حاکمیت در وظایف ذاتی و اساسی‌ …