• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/17 ساعت 12:58

    ضرر فساد در دستگاه عدلیه، تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست؛ بلکه متوجه نظام و اسلام و موجب سلب اعتماد مردم است. اگر قاضی فاسد شد، بدون اغماض و عواطف برخورد خواهد شد.