• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/05/17 ساعت 23:51

    کارت داری؟از کدوم خبرگزاری هستی؟کی بهت اجازه داده عکس بگیری؟سریع عکست رو بگیر برو،خانم باشی دیگه بدتر و صدها چیز دیگه… بدون شک اگه به عقب برگردم بازم خبرنگاری و عکاس خبری رو انتخاب میکنم. #روز_خبرنگار