• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/17 ساعت 11:02

    به یاد همکاران عزیزی که طی سال گذشته از دست دادیم؛ روحشون شاد و یادشون سبز.
    متاسفانه روح اله رجایی عزیز و سهیل گوهری رو از قلم انداختن.