• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/17 ساعت 14:34

    اون تعطیلی دوهفته‌ای که برای برون‌رفت از این شرایط بحرانی #کرونا در حال بررسی بود به کجا رسید؟
    امروز که شما مشغول رایزنی و بررسی بودین رسما ۵۴۲ نفر و به صورت غیررسمی حدود ۱۵۰۰ جان عزیز به جان آفرین تسلیم شد.