• پارسال همین موقع‌ها بود که یکی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد، مردم باید همه چیز را به #بورس بسپارند
    یادتونه؟
    #۱۶مرداد