• سال‌ها پیش که شغلم روزنامه‌نویسی بود نوشتم:
    - روزنامه‌نگاری؟
    - تمام روزنامه‌ها برای شما، نگارم را بر گردانید.
    با اینه دیگه شغلم نیست اما هنوز همین‌رو می‌خوام که «نگارم را بر گردانید».