• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/17 ساعت 18:20

    فارغ از همه حواشی بوجود آمده؛ به آقای جبرائیلی یک توصیه دارم؛ اونم اینه که اصلا #ساختمان_پزشکان به لحاظ اخلاقی و محتوایی سریال خوبی نیست که اجازه بدید پسرتان آن را تماشا کند!
    @syjebraily